สรุปผลการหารือเรื่องการควบคุมการจำหน่ายยาทรามาดอล PDF พิมพ์ อีเมล
Share

สรุปผลการหารือเรื่องการควบคุมการจำหน่ายยาทรามาดอล

 

ดร.ภญ.พรทิพย์ เจียมสุชน

รองเลขาธิการฯสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ออกมาตรการแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้รับอนุญาต และเภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการร้านขายยาแผนปัจจุบัน  เพื่อควบคุมการจำหน่ายยาทรามาดอล (Tramadol) ป้องกันการนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556 ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ดังนี้

1. hot lesbian porn ยาทรามาดอล (Tramadol) จัดประเภทเป็น “ยาอันตราย” เภสัชกรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการเท่านั้นเป็นผู้ส่งมอบยา

2. จำกัดปริมาณการจำหน่ายจากผู้ผลิตไปยังร้านขายยาไม่เกิน 1,000 เม็ดต่อแห่งต่อเดือน 

3. จำกัดการขายจากร้านขายยาไม่ควรจ่ายยาเกินครั้งละ 20 เม็ด

4. ห้ามจำหน่ายยาทรามาดอล ให้แก่เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 17 ปี หรือผู้ที่ไม่มีข้อบ่งใช้ทางการแพทย์ เพื่อป้องกันการนำยาดังกล่าวไปใช้ในทางที่ผิด

5. ให้เภสัชกรลงนามในใบสั่งซื้อยาทรามาดอลทุกครั้ง

6. เภสัชกรต้องร่วมกันจัดทำบัญชีการซื้อขายที่ถูกต้อง เป็นจริง และเป็นปัจจุบัน

 

ทั้งนี้ หากผู้ใดฝ่าฝืนจะมีโทษตามกฎหมายมีบทลงโทษ ดังนี้

 

  • กรณีผู้รับอนุญาตจำหน่ายยาอันตราย ขณะที่เภสัชกรไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 1,000 – 5,000 mature porn บาท
  • กรณีไม่จัดให้มีบัญชีซื้อขายที่เป็นจริง ถูกต้องเป็นปัจจุบัน ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ 2,000 milf porn – 10,000 บาท
  • กรณีเภสัชกรไม่ปฏิบัติหรือไม่ควบคุมดูแลการจ่ายยาให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติข้างต้น จะพิจารณาส่งเรื่องให้สภาเภสัชกรรม พิจารณาโทษทางจรรยาบรรณวิชาชีพเภสัชกรรม


นอกจากการลงโทษทางอาญาแล้ว สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอาจเสนอคณะกรรมการยาให้ความเห็นในการพักใช้ใบอนุญาตยาต่อไป

ทั้งนี้ยาทรามาดอลอาจก่อให้เกิดอาการข้างเคียงสูง ได้แก่ ทำให้มีอารมณ์แปรปรวน, มึนงง, เคลิ้ม, เฉื่อยชา ที่สำคัญหากได้รับยาเกินขนาดจะทำให้เกิดภาวะอื่นๆ ตามมา เช่น รูม่านตาหด, ระบบหัวใจและหลอดเลือดทำงานล้มเหลว, ชัก, ระบบการหายใจทำงานช้าลง จนอาจถึงขั้นหยุดหายใจได้ อาจทำให้ช็อกถึงแก่ชีวิตได้  มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2556